جهادیون

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد

Monday, November 22, 2004

 

قتل تئو ون گوگ

ماجرا ساده است اين فيلمساز و از بستگان ون گوگ معروف پس از ساختن فيلمی ضد اسلامی به نام تسليم با ضربات کارد و گلوله در شهر آمستردام به درک واصل می شود . در پيامد اين ترور جامعه ی ۱ ميليون نفری مسلمانان هلند که عمدتا آفريقايی مهاجر هستند با مسيحی های هلندی به تعارض بر می خورند و در نتيجه آن به چند مسجد و مدرسه مسلمانان حمله می شود . متقابلا گروههای اسلامی تهديد به انتقام گرفتن می کنند

از وبلاگ مقاومت اسلامی

Archives

November 2004  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?